Olimpiadi, Pechino 2008, Mauro Sarmiento – Taekwondo